Gebruiksvoorwaarden

ILLEGALE, ONGEOORLOOFDE OF FRAUDULEUZE INHOUD OF ACTIVITEITEN

De Service kan alleen worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wettige manier. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasbare wet- en regelgeving.

urlmetrics.be heeft het recht, maar niet de plicht, om elke Review, activiteit en content die geassocieerd is met de Service te monitoren.. urlmetrics.be kan elke melding van schending van haar beleid onderzoeken en neemt elke maatregelen die zij passend acht, met inbegrip van beƫindiging van uw toegang tot de Service zonder voorafgaande kennisgeving.

urlmetrics.be kan rapporteren wanneer zij vermoedt dat een activiteit in strijd met de wet of regelgeving is, aan de passende wetshandhavers, regelgevers, of andere derde partijen. Om samen te werken met verzoeken vanuit de overheid, voor de systemen van urlmetrics.be en de gebruikers, om de integriteit en de werking van urlmetrics.be handel en systemen, of in antwoord op dagvaardingen, een gerechtelijk bevel of wettelijke eisen,te beschermen, kan urlmetrics.be toegang krijgen tot en openbaar te maken informatie die zij noodzakelijk of wenselijk acht, met inbegrip van de gebruiker contactgegevens, IP-adressering en bezoekersinformatie, geplaatste inhoud, en gebruikte paden op het internet. Door het gebruik van de Service stemt u uitdrukkelijk in het voorgaande gebruik en de bekendmaking.

Gebruik of wijziging van het intellectuele eigendom van urlmetrics.be, in welke vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik op een andere website of netwerkomgeving, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is een schending van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van urlmetrics.be en is strikt verboden.

VRIJWARING U gaat ermee akkoord urlmetrics.be te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren evenals elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers en licentiehouders, tegen alle claims, kosten, verliezen, schade, boetes en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, met betrekking tot of voortvloeiend uit enige schending van deze Overeenkomst of enig ander gebruik van de Dienst door u of door enig ander persoon die gebruik maakt van de Dienst door middel van u of uw computer.

AFWIJZING VAN GARANTIE U gaat ermee akkoord dat de dienst wordt verricht op een "zoals is" en "beschikbaarheid" basis. U verleent uitdrukkelijk akkoord dat gebruik van deze service geheel op eigen risico is. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, wijzen urlmetrics.be en haar filialen alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, garanties van de titel, of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Zonder het voorgaande te beperken, noch urlmetrics.be noch enige van hun functionarissen, directeuren, licentiehouders, werknemers of vertegenwoordigers, verklaart of garandeert (I) dat de dienst, met inbegrip van de inhoud ervan, zal voldoen aan uw eisen of juist, volledig, betrouwbaar, en gevrijwaard van fouten; (Ii) dat de dienst altijd beschikbaar is of niet zal worden ononderbroken in toegankelijk, tenzij tijdig vooraf na informering veilig te stellen is; (Iii) dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de dienst vrij zal zijn van virussen, 'wormen', 'trojan horses' of andere schadelijke eigenschappen; (Iv) De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de evaluatie, aanbeveling, of een ander materiaal gepubliceerd of toegankelijk is op of via de service of de site; (V) De beschikbaarheid voor de verkoop, de betrouwbaarheid of kwaliteit van de besproken producten, beoordeeld door de gebruikers of waarnaar wordt verwezen met behulp van de dienst; (Vi) Elke impliciete garantie die voortvloeien uit de gang van zaken of het gebruik van de handel, en (Vii) dat de dienst niet strijdig wordt gebruikt.

urlmetrics.be wijst u hierbij op bovenstaande, en u doet hierbij afstand en laat urlmetrics.be buiten alle verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, aanspraken of rechtsmiddelen uit onrechtmatige daden die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst, de dienst of de software, al dan niet als gevolg van de nalatigheid (actief, passief of toegerekende) van urlmetrics.be of haar filialen. Als u de aankoop van een product of dienst beoordeeld door een andere gebruiker van de dienst of anderszins als gevolg van het gebruik van de dienst of een herziening, en een geschil ontstaat tussen u en de verkoper, vrijwaart u urlmetrics.be, en elk van haar of hun directieleden , regisseurs, licentiegevers, werknemers of vertegenwoordigers, tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld en niet-openbaar, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen .

U erkent en gaat ermee akkoord dat de software of andere content gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst wordt gedaan op uw eigen discretie en risico en dat u als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit de download van de software en / of inhoud. Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat de uitsluiting van impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. U kunt ook andere juridische rechten hebben, die per rechtsgebied kunnen verschillen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID In geen geval zal urlmetrics.be, of een van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, bestraffende of andere schade (ongeacht de vorm van actie) die voortvloeien uit

(I) Gebruik van de service door een persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door het vertrouwen op, of eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of omissies in, geven alle informatie en inhoud die toegankelijk is via de dienst,

(Ii) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken voor welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatie falen of elke andere fout met de verzending of levering van alle informatie toegankelijk via de dienst, of

(Iii) goederen of diensten besproken, gekocht of verkregen, direct of indirect, via de service, in elk geval, zelfs indien zij van de mogelijkheid van dergelijke schade.